Forslag til Lokalplan 139 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2017

Byrådet i Furesø Kommune har den 30. maj 2018 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 139 samt Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Planforslagene er offentliggjort i perioden den 7. juni til og med den 26. august 2018.

Forslag til Lokalplan 139

Forslag til Lokalplan 139 omfatter den tidligere såkaldte ’posthusgrund’ i den sydlige del af Værløse Bymidte.

 

Lokalplanforslaget muliggør, at der på grunden kan etableres en bebyggelse til sundhedshus, erhverv og boliger i op til 5.100 m² med en underetage til parkering i op til 3.000 m². Lokalplanforslaget sikrer ydermere, at mindst 80 m² af stueetagen kun må anvendes til café eller restaurantformål.

 

Bebyggelsen vil blive reguleret med byggefelter, som giver mulighed for en varierende højde fra 1 til 6 etager, foruden underetagen. Lokalplanforslaget muliggør en bebyggelse i op til 25 meter fra terræn i det byggefelt, hvor der må bygges højest.

 

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 indeholder ændringer af kommuneplanramme 11C1 for Værløse Bymidte. Den hidtidige kommuneplanramme 11C1 giver mulighed for at enkelte bygninger eller dele af bygninger kan planlægges med en højde indtil 20 meter.

 

Med Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 gives der mulighed for, at bygningshøjden på hjørnet Hareskovhvilevej/Bymidten kan blive op til 25 meter. Samtidig ændres parkeringsnormen for rammeområdet fra 1½ til 1 p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse.

 

Her kan planforslagene ses:

Planforslagene kan findes i en digital udgave på kommunens hjemmeside: www.furesoe.dk/hoering. Desuden er planforslaget fremlagt på kommunens tre biblioteker.

 

Deltag i borgermøde om planforslagene

I forbindelse med planforslagene vil der blive afholdt borgermøde den 28. juni 2018 kl. 17.00-18.30 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

 

Har du bemærkninger til planforslagene?

Bemærkninger til planforslagene skal til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, bme@furesoe.dk eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse, eller via Digital Post til Furesø Kommune.

 

Bemærkninger skal være Furesø Kommune i hænde senest den 26. august 2018.

 

Miljøvurdering

Efter Miljøvurderingsloven skal myndigheden vurdere og træffe afgørelse om, hvorvidt en plan, der kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet og skal miljøvurderes nærmere i en miljørapport. Denne vurdering kaldes en screening.

 

Byrådet har foretaget en sådan screening af planforslagene og vurderet, at forslagets bestemmelser om etablering af en etagebebyggelse, som Lokalplan 139 åbner mulighed for, kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser.

 

Byrådet har i forlængelse heraf truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Det koster 900 kr. at klage for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, myndigheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Klagefristen udløber 4 uger efter fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Planforslagenes midlertidige retsvirkninger

Efter planlovens § 17 må området ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en

måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Retsvirkningerne gælder til planen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

 

Efter planlovens § 12 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

 

Efter planlovens § 12 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 

Offentliggørelsesdato

Byrådets vedtagelse af Forslag til Lokalplan 139 samt Forslag Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 er offentligt bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside torsdag den 7. juni 2018.

Sidst opdateret 25. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen