Topbillede til fanebladet borger

Tosprogede elever

Lektiecafé på Farum Bibliotek
Tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolens almindelige undervisning. Du kan få informationer om sprogstøtte, basisundervisning, modersmålsundervisning m.m. på siden her.

Tosprogede elever

Tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolens almindelige undervisning ligesom skolens øvrige elever og har som udgangspunkt de samme rettigheder til valg af skole som alle øvrige elever.

Sprogstøtte

Elever kan af skolens leder efter fornøden inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene, henvises til anden skole end distriktsskolen, hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven.

Basisundervisning

Tosprogede elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse, der ved optagelsen i skolen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til den skole, hvor der er etableret basisundervisning af tosprogede elever.

Sent ankomne tosprogede elever fra 8. – 10. klasse kan henvises til undervisning i særlige G-klasser eventuelt i samarbejdskommuner.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 618 af 22.7.2002 om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland.

Det betyder, at undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde tilbydes modersmålsundervisning. Herudover tilbydes undervisningen til undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog.

Tilmelding til undervisningen sker for et skoleår ad gangen ved tilmelding til Center for Dagtilbud og Skole. Udfyld tilmeldingsskemaet nederst på siden og vedhæft det som Digital Post. Du finder et link til Digital Post i øverste højre hjørne.

Støtte til fremme af sproglig udvikling

Tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, tilbydes, hvis det er nødvendigt, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk.

Sprogstimulering

Hvis børnene efter en sagkyndig vurdering har behov for sprogstimulering, har forældrene pligt til at lade børnene deltage i den tilbudte sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tolk

Der stilles tolk til rådighed, hvis der er brug for det.

Undervisning af tosprogede elever i dansk som andet sprog

Undervisningen af tosprogede elever omfatter både basisundervisning af elever, der starter i skolen med ringe eller ingen kendskab til dansk, og undervisning i dansk som andetsprog til elever, der under skoleforløbet har behov for særlig støtte til at videreudvikle deres danskfærdigheder.

Undervisningen i dansk som andetsprog foregår som udgangspunkt som en integreret del af undervisningen i den almindelige klasse.

Undervisning i dansk som andetsprog, som ikke foregår som en integreret del af undervisningen i den almindelige klasse, skal jf. loven som hovedregel foregå uden for den almindelige undervisningstid.

Særlig støtte

Hvis det vurderes, at en elev har behov for særlig støtte, der går ud over rammerne for klassens almindelige undervisning, kan der i perioder etableres særlig undervisning i dansk som andetsprog på hold eller lignende eller særlig støtte i klassen. Beslutning træffes af skolens leder efter indstilling fra klasselæreren og efter samråd med eleven og dennes forældre.

 

Relevante filer

 
Sidst opdateret 15. juni 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)