Topbillede til fanebladet borger

Specialpædagogisk bistand

Dreng læser i en tyk bog
Under specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan du også læse om hospitalsundervisning og supplerende undervisning.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Det er byrådets politik, at Furesø Kommunes skoler er et tilbud til alle kommunens børn og unge. Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov.

Det er et mål, at der på Furesø Kommunes skoler kan indrettes og iværksættes undervisning på en sådan måde, at der tages hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov og at de børn og unge, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Iværksættelse af specialundervisning finder således kun sted i situationer, hvor udviklingen af elevens kompetencer ikke er mulig inden for den almindelige undervisning.

Hvis specialundervisningen gives på skolen til elever i normalklasser, skal det jf. loven fortrinsvis ske uden for den almindelige undervisnings rammer.

Undervisning af elever, hvis tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, gives i specialklasse placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole, på et regionalt undervisningstilbud eller eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted.

Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal kommuner om driften af specialklasser sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen.

Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen.

  • Elever med svære indlæringsvanskeligheder vil primært blive henvist til Maglebjergskolen i Allerød.
  • Elever med generelle indlæringsvanskeligheder vil primært blive henvist til specialklasserne på Stavnsholtskolen
  • Elever med autisme (normalbegavede), vil blive henvist til Furesø ADHD- og Autismecenter på Lille Værløse Skole.
  • Elever med læsevanskeligheder, vil primært blive henvist til læseklasse på Lyngholmskolen eller på Hareskov Skole.
  • Elever (herunder før skolebørn) med tale/sprog vanskeligheder, vil primært blive henvist til Hareskov skoles Sprog- og læsetilbud.
  • Elever med ADHD, vil primært blive henvist til Furesø ADHD- og Autismecenter.
  • Elever med bevægehandicap, kan henvises til Skovvangskolen i Allerød eller til et regionalt tilbud (Geelsgård).
  • Elever, der ud over undervisning skal have et behandlingstilbud, kan lokalt henvises til Furesøskolen.
  • Unge i alderen 14 til 17 år med behov for særlig støtte vil primært blive henvist til Egeskolens særlige tilbud.

 

Du kan læse mere om  Furesø Kommunes egne tilbud via linkene nederst på siden.

Henvisning/visitering til specialklasserne eller andre tilbud sker via skolens leder af Visitationen i Center for Dagtilbud og Skole.

Hospitalsundervisning

Ansvaret for undervisning på sygehuse eller lignende institutioner af børn i alderen 6 - 18 år påhviler bopælskommunen.

Supplerende undervisning

Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller været uden undervisning gennem længere tid.

Henvisning til supplerende undervisning, der ligger ud over hvad den enkelte skole kan rumme, sker via skolelederen til visitationen i Center for Dagtilbud og Skole.

Sidst opdateret 27. november 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.